TAISYKLĖS

BOARDSPORTS SKATEPARK TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos
Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) reguliuoja Boardsports Skatepark (toliau – Parkas) ir prie Parko esančios teritorijos, lankytojų aptarnavimo ir Parke esančių įrengimų naudojimo ir elgesio juose tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, jų teises, pareigas ir atsakomybės ribas, taip pat Parko operatoriaus (toliau – Operatorius) teises ir pareigas.
1.1. Parko lankytojas yra kiekvienas Parke esantis asmuo, įsigijęs bilietą, gavęs leidimą ar kitu Operatoriaus nustatytu būdu patekęs į Parką (toliau – Lankytojas). Lankytojo ir Operatoriaus teisinius santykius reglamentuoja šios Taisyklės ir taikytini teisės aktai.
1.2. Operatorius suteikia teisę Lankytojui būti ir sportuoti Parke tik pagal Taisyklių nuostatas. Kiekvienas Lankytojas, įsigijęs bilietą ir patekęs į Parką, automatiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su Parko vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.
1.3. Už asmenis iki 12 metų Sutartį sudaro ir su Taisyklėmis susipažinusių asmenų sąraše pasirašo teisėtas atstovas (tėvai, globėjai ir kt.). Šis atstovas visiškai atsako už lydimą asmenį iki 12 metų, įskaitant, bet neapsiribojant, atsako už lydimo asmens ir lydimam asmeniui padarytą turtinę ir neturtinę žalą, lydimo asmens sveikatą ir saugumą.
1.4. Asmenys nuo 12 iki 18 metų Sutartį sudaro ir su Taisyklėmis susipažinusių asmenų sąraše pasirašo patys. Kartu su asmeniu nuo 12 iki 18 metų su Taisyklėmis susipažinusių asmenų sąraše, išreikšdamas sutikimą sudaryti Sutartį, pasirašo teisėtas atstovas (tėvai, globėjai ir kt.) arba pateikiamas Operatoriaus nustatytos formos atstovo pasirašytas sutikimas – Parko atsakomybės forma.
1.5. Sutartis galioja nuo jos sudarymo momento iki tos pačios Parko darbo dienos pabaigos, nepriklausomai nuo to, kuriuo paros metu buvo sudaryta Sutartis. Lankytojas turi teisę naudotis Parke esančiomis erdvėmis ir įrengimais tik Sutarties galiojimo metu.
1.6. Operatorius turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį, taip pat vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Lankytojas nesilaiko bet kurio iš šių Taisyklių reikalavimų.
1.7. Asmenys, nesudarę Sutarties ar Sutarčiai pasibaigus, neturi teisės naudotis Parko erdvėmis.
1.8. Šiose Taisyklėse įtvirtintos pareigos taikomos ir tiems asmenims, kurie patenka į Parko teritoriją arba dėl bet kokių priežasčių naudojasi Parke esančiomis erdvėmis nesudarę Sutarties, netinkamai sudarę Sutartį ir/arba pasibaigus Sutarties galiojimo terminui. Nepaisant to, asmuo, nesudaręs Sutarties, veikia savo rizika. Fizinis buvimas Parko teritorijoje reiškia susipažinimą su Taisyklėmis ir sutikimą su Taisyklių nuostatomis.
1.9. Sportuoti Parke leidžiama tik susipažinus su šiomis Taisyklėmis.

2. Bendrosios saugumo taisyklės
2.1. Parke veikia šios sporto erdvės – Boardsports Skatepark erdvė.
2.2. Naudojantis Boardsports Skatepark erdve, Lankytojui galioja šios bendrosios saugumo taisyklės:
2.2.1. pareiga elgtis tokiu būdu, kad nebūtų keliamas pavojus ir nebūtų daroma žala sau, aplinkiniams bei Operatoriui;
2.2.2. kilus bet kokiam neaiškumui, Lankytojas turi nesiimti jokių veiksmų ir nedelsiant kreiptis į šalia esantį Parko personalo darbuotoją, o šalia nesant Parko personalo darbuotojo paprašyti šalia esančių Lankytojų, kad šie iškviestų Parko personalo darbuotoją. Kilus bet kokiam neaiškumui be personalo leidimo/nurodymo Lankytojas neturi teisės imtis jokių veiksmų;
2.2.3. draudimas sportuojant su savimi turėti daiktus, kurie gali iškristi, taip pat aštrius daiktus;
2.2.4. Draudimas lankytis asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir / ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų Lankytojų sveikatai ir / ar gyvybei;
2.2.5. Draudimas lankytis asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Parko atstovas turi teisę pareikalauti įtarimų keliantį asmenį dėl jo būklės ar neblaivų lankytoją išprašyti iš Parko, nekompensuojant sumokėto įėjimo mokesčio;
2.2.6. Draudimas sportuoti sveikatos problemų turintiems asmenims, kurių ligos gali paūmėti dėl naudojimosi Parke esančias įrengimais (patiriamo adrenalino, fizinės veiklos ir pan.). Šios nuostatos vykdymą Lankytojo iki 12 metų atžvilgiu užtikrina jį lydintis Lankytojas;
2.2.7. draudimas valgyti, gerti ar rūkyti tam neskirtose vietose.
2.3. Lankytojas privalo laikytis Operatoriaus darbuotojų žodinių reikalavimų ir nurodymų.
2.4. Apie bet kokį nelaimingą įvykį, įvykusį Parke, arba pastebėtą inventoriaus gedimą Lankytojas turi nedelsiant pranešti Parko personalui.

3. Boardsports Skatepark
3.1. Boardsports Skatepark – aukšto meistriškumo riedlenčių parko vieta su figūromis, kurioje Lankytojas gali važiuoti riedlente, bmx dviračiu, triukiniais riedučiais, triukiniu paspirtuku ir atlikti triukus.
3.2. Lankytojas, norėdamas pasinaudoti Boardsports Skatepark, privalo:
3.2.1. atsakingai elgtis ir laikytis saugumo taisyklių;
3.2.2. turėti judėjimo riedlente, bmx dviračiu, triukiniais riedučiais arba triukiniu paspirtuku pagrindus;
3.2.3. nebūti patyręs kaklo sužeidimų ar traumų, neturėti širdies sutrikimų ar kraujo spaudimo sutrikimų, nebūti pasitempęs ar nusitraukęs sausgyslių, nebūti patyręs rankų ar pečių lūžių; neturėti nugaros, kaklo, kaulų ar raumenų sužeidimų ar bėdų ir neturėti kitų sutrikimų;
3.2.4. avėti tinkamą avalynę, kurią pasikeičia prieš įeinant į Parką;
3.2.5. prieš pradedant sportuoti apžiūrėti Parko įrengimus, aplinką; nedelsiant pranešti Operatoriui jei yra gedimų;
3.2.6. sportuoti tik su riedlente, bmx dviračiu, triukiniais riedučiais arba triukiniu paspirtuku
3.2.7. dėvėti šalmą, jei Lankytojui nėra 18 metų. Rekomenduojama dėvėti kelių, alkūnių ir riešo apsaugas sportuojant;
3.2.8. įvertinti savo gebėjimus ir pasirinkti tinkamas figūras triukams atlikti.
3.3. Naudojantis Boardsports Skatepark griežtai draudžiama:
3.3.1. naudotis Parku neblaiviems ir / ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichitropinių medžiagų asmenims;
3.3.2. naudotis Parku nemokantiems važiuoti riedlente, bmx dviračiu, triukiniais riedučiais arba triukiniu paspirtuku;
3.3.3. stumdytis, grubiai elgtis, trukdyti kitiems lankytojams naudotis Parko erdve;
3.3.4. gadinti inventorių ir parko įrengimus;
3.3.5. šiukšlinti, vartoti gėrimus ir maistą.

4. Lankytojo atsakomybė
4.1. Lankytojas yra atsakingas už žalą ir nuostolius, kuriuos dėl savo veikimo ar neveikimo padarė tretiesiems asmenims arba Operatoriui.
4.2. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Parko taisyklėmis ir už šių taisyklių laikymąsi.
4.3. Jei Lankytojas nesilaiko Taisyklėse nurodytų reikalavimų, Operatorius turi teisę uždrausti tokiam Lankytojui terminuotai ar neterminuotai lankytis Parke, taip pat vienašališkai nutraukti Sutartį.
4.4. Lankytojas, praradęs bilietą, neturi teisės naudotis Parke esančiomis erdvėmis ir įrengimais.

5. Operatoriaus atsakomybė
5.1. Operatorius atsako už saugių ir kokybiškų sporto paslaugų teikimą Parke.
5.2. Operatorius neprisiima atsakomybės už nelaimingus atsitikimus arba nuostolius, atsiradusius Lankytojui pažeidus Taisyklių ar teisės aktų nuostatas, bendrojo pobūdžio elgtis atidžiai ir rūpestingai pareigas.
5.3. Operatorius neatsako už Parko teritorijoje pamestus, prarastus ar kitaip be priežiūros paliktus Lankytojų daiktus.

6. Baigiamosios nuostatos
6.1. Operatorius ar jo pasitelkti tretieji asmenys turi teise fotografuoti, filmuoti ar kitaip fiksuoti Lankytoją Parko teritorijoje. Visos teisės, susijusios su fiksavimu, priklauso Operatoriui. Užfiksuotą medžiagą Operatorius turi teisę neatlygintinai naudoti rinkodarai ar kitiems teisėtiems tikslams.
6.2. Operatorius turi teisę tvarkyti Lankytojo asmens duomenis, nurodomus su Taisyklėmis susipažinusių asmenų sąraše.
6.3. Pasirašydamas šias Taisykles ir naudodamasis Parko bei Operatoriaus teikiamomis paslaugomis Lankytojas sutinka ir savanoriškai prisiima visišką atsakomybę už savo ir globojamų asmenų saugumą ir sveikatą. Lankytojas patvirtina, kad suvokia, jog netinkamas naudojimasis parku ir jo įrengimais gali sukelti riziką jo ar jo globojamų asmenų sveikatai ir saugumui ir tai, jog tokią riziką gali sumažinti arba visiškai panaikinti jo paties ar jo globojamų asmenų besąlyginis šių taisyklių ir bendrų saugaus elgesio normų laikymasis.